De bijdrage van EPS recycling “GEOBLOCK”

Onze aarde wordt uitgedaagd door klimaatverandering en uitputting van grondstoffen. Hergebruik van afvalstoffen als nieuwe grondstof zorgt dat minder primaire grondstoffen nodig zijn. Daarnaast zorgt recycling voor een forse vermindering van CO2-uitstoot in het productieproces. Dat is de reden dat GEOBLOCK kiest voor de inzet van zoveel mogelijk gerecycled EPS in de producten. Het mooie is, dat dit de productspecificaties niet aantast. De kwaliteit van het product blijft onveranderd hoog. Door ingezameld EPS opnieuw in te zetten zorgen we met elkaar voor een gesloten kringloop.

  • lca2
  • lca3
  • lca4
  • lca1

Forse CO2-reductie

Het gebruik van 1000 kg gerecycled EPS zorgt voor een forse besparing van CO2-uitstoot ten opzichtte van alternatieve verwerkingsmethoden. Onderzoek van CE Delft heeft aangetoond dat wanneer EPS als restafval wordt verwerkt er 5.246 kg CO2 vrijkomt. Bij recycling is dit slechts 949 kg CO2. Recycling van 1000 kg EPS bespaart dus 4.297 kg CO2. Dit staat gelijk aan de uitstoot van ruim 22.000 autokilometers (o.b.v. 190 gram/km, bron: TNO).Forse CO2-reductie

LCA Update 2010

In opdracht van het Ministerie van VROM/DGM (Directie Stoffen, Afvalstoffen en Straling) werkt SenterNovem in het kader van ketenbeleid aan een studie voor een geactualiseerde LCA beoordeling van GEOBLOCK als optie voor ophoogmateriaal onder wegen en bij woongebieden. Bovendien is Rijkswaterstaat geïnteresseerd in de opname van GEOBLOCK in hun programma DuboCalc. Om deze reden wordt het onderzoek en de presentatie van de resultaten op een dusdanige wijze uitgevoerd dat de resultaten geschikt zijn voor DuboCalc.

EPS in de wegenbouw met gerecyclede grondstof

In de studie worden twee toepassingen van (R)EPS als ophoogmateriaal in de GWW bekeken, waarbij wordt uitgegaan van de (R)EPS toepassing in GEOBLOCK. Voor iedere toepassing is een functionele eenheid geformuleerd. De resultaten van de levenscyclus worden uiteindelijk gepresenteerd per ton GEOBLOCK. Op deze wijze wordt voldaan aan de eis die RWS aan de presentatie van de resultaten stelt voor opname in DuboCalc. De LCA- studie wordt uitgevoerd in constructievarianten voor de grond-, weg- en waterbouw. Twee uiterste gevallen worden onderzocht: de verbreding van een rijksweg en de aanleg van woonstraten in het drassige westen van Nederland. De constructies worden uitgevoerd met zand (traditionele methode), EPS en GEOBLOCK, de resultaten staan in het eindrapport en beschikbaar voor derden.

Vergelijking LCA weg in woonwijk, GEOBLOCK-variant met zand variant

Met uitzondering van de milieueffecten humane toxiciteit en fotochemische smogvorming laat de GEOBLOCK (Re EPS)-variant een significant lagere milieubelasting zien dan de zand variant. De betreffende milieuprofielen zijn terug te vinden in het VROM eindrapport 2010, deze is op te vragen via de Stichting GEOBLOCK. De voornaamste reden van de gunstige milieuprestaties van EPS ophoogmateriaal in de toepassing is verminderd onderhoud aan de weg. Deze criteria sluit aan bij het tenderbeleid “verminderen van hinder bij omwonenden als weggebruiker” bij aanleg als onderhoud van wegconstructies. Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan ben ik bereid om persoonlijk toelichting te geven over het eindrapport als de onderwerpen van beheer en onderhoud van wegconstructies in woongebieden.